Том 2 / Часть 1Православно-догматическое Богословие. Том 2 / Часть 1 / О БОГЕ-СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ § 122. Связь с предыдущим, важность предмета, учение о нем Церкви и разделение учения

О БОГЕ-СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ

(ΘЕОΛОГИА ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

§ 122. Связь с предыдущим, важность предмета, учение о нем Церкви и разделение учения

Доселе мы находились, так сказать, во святилище православно-догматического Богословия; теперь вступаем в самое Святое Святых. Христианская религия есть не только религия, но именно религия восстановленная. Догматы о Боге в самом себе и в Его общем отношении к мiру и человеку, которые прежде мы изучить старались, принадлежат Христианству, вообще как религии, и имели бы место в религии первобытной, если бы человек сохранил ее: потому что и Адам знал не другого Бога, как Бога истинного, след. триипостасного Бога-Творца и Промыслителя, которому обязан был повиноваться и воздавать надлежащее почитание, – в чем и выражалась с его стороны первобытная религия. Теперь мы будем излагать догматы, принадлежащие Христианству, собственно как религии восстановленной, – догматы о Боге-Спасителе и об особенном, сверхъестественном отношении Его к падшему человеку, догматы такие, которые не могли иметь места в религии первобытной, и составляют самое средоточие и сущность проповеди евангельской. Мы проповедуем Христа распята (1Кор. 1, 23); не судих видети что в вас, точию Иисуса Христа, и сего распята (1Кор. 2, 2), говорил св. апостол Павел, желая обозначить главнейший предмет христианского благовестия.

Важность этих догматов возвышается для нас еще от особенной их к нам близости. Прежде, при свете Откровения, мы созерцали Бога, как Существо высочайшее, с Его бесконечными совершенствами, в Его неприступной Троице; созерцали Бога-Творца и Промыслителя, общего для всех тварей, а в числе прочих и для нас. Теперь узрим Бога, приближающегося к нам до самой крайней степени, и приискренне приобщающегося нашей плоти и крови (Евр. 2, 14); будем видеть Его, преимущественно как Бога нашего, как нашего Воссоздателя, нашего Промыслителя, нашего Искупителя и Мздовоздаятеля, который, если простирает дарованные нам блага и на другие твари, то распростирает только чрез нас.

Главнейшие черты православного учения об этом, столь важном и столь близком к нам, предмете содержатся в последних десяти членах никеоцареградского символа, и изложены так:

«(Верую во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия единороднаго…) нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; распятаго же за ны при понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна; и воскресшаго в третий день по писанием; и восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца; и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже царствию не будет конца» (чл. III-VII).

«(Верую) и в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго Пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь» (чл. VIII-XII).

Здесь представляется великое дело нашего спасения с двух сторон: во-первых, как дело, исключительно принадлежащее Богу-Спасителю, совершившему его чрез своего единородного Сына, воплотившегося и пострадавшего на кресте, воскресшего и вознесшегося на небеса, и седящего одесную Отца (чл. III-VI); и во-вторых, как дело, усвояемое Богом-Спасителем человеку, при соучастии самого человека, верующего, исповедующего, чающего, – усвояемое чрез Церковь, чрез крещение и другие таинства благодатию животворящего Духа, и за усвоение или неусвоение которого Господь приидет некогда судити живых и мертвых и воздать каждому по заслугам в жизни будущего века (чл. VII-XII). Другими словами: здесь излагается учение – I) о Боге-Спасителе в самом себе, как совершившем наше спасение, и – II) о Боге-Спасителе в Его особенном отношении к человеческому роду.

Просмотров: 195


pdf Скачать страницу в виде PDF
Внимание! В PDF сохраняется только содержимое страницы! без оформления сайта!
После скачивания файла, вы сможете его распечатать.
Если вы нашли ошибку или опечатку в тексте страницы, пожалуйста, отправьте нам сообщение по ссылке ниже.

Отправить


Вопрос-ответ

последние вопросы

Татьяна 2018-09-28 21:15:00

Здравствуйте! Подскажите у нас в городе есть воскресная школа для взрослых?

Ответ:

Бог в Помощь! Да, у нас в городе есть воскресная школа для взрослых. Задать вопросы и узнать расписание занятий можно здесь:

https://vk.com/odmsamara
https://odmsamara.ru

Календарь:

Икона дня:
Пост:

Святые дня:

Евангельские чтения дня:о Боге и Церкви:


 • 18.07.2021

  Непогреши́мость (безошибочность) – 1) свойство, прис...

  1040
 • 21.09.2023

  святитель Феофан Затворник / Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики

  17
 • 21.09.2023

  Отдел I. О начале христианской жизни чрез Святое Крещение, с указанием – как сохранит...

  10
 • 21.09.2023

  Отдел II. О начале христианской жизни чрез покаяние или о покаянии и обращении грешни...

  7
 • 21.09.2023

  Отдел III. О том, как совершается, зреет и крепнет в нас христианская жизнь, или то ж...

  9
 • 08.09.2023

  Оглавление / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей Вла...

  47
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ρ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  56
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Σ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  60
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Τ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  65
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Y / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  59
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Φ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  62
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ν / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  55
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ξ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  55
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ο / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  49
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Π / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  61
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Λ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  49
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Μ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  64
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Κ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  36
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ζ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  45
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Η / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  51
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Θ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  47
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ι / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  41
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ε / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  52
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Δ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  49
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Γ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  53
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Β / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  48
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Α / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  55
 • 08.09.2023

  Оглавление / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей Вла...

  50
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Χ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  44
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ψ / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  45
 • 08.09.2023

  НАЧАЛО БУКВЫ Ω / Алфавитная Синтагма / Правила Православной Церкви / иеромонах Матфей...

  49

о Боге и Его Церкви...