Том 2 / Часть 1Православно-догматическое Богословие. Том 2 / Часть 1 / О БОГЕ-СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ § 122. Связь с предыдущим, важность предмета, учение о нем Церкви и разделение учения

О БОГЕ-СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ

(ΘЕОΛОГИА ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

§ 122. Связь с предыдущим, важность предмета, учение о нем Церкви и разделение учения

Доселе мы находились, так сказать, во святилище православно-догматического Богословия; теперь вступаем в самое Святое Святых. Христианская религия есть не только религия, но именно религия восстановленная. Догматы о Боге в самом себе и в Его общем отношении к мiру и человеку, которые прежде мы изучить старались, принадлежат Христианству, вообще как религии, и имели бы место в религии первобытной, если бы человек сохранил ее: потому что и Адам знал не другого Бога, как Бога истинного, след. триипостасного Бога-Творца и Промыслителя, которому обязан был повиноваться и воздавать надлежащее почитание, – в чем и выражалась с его стороны первобытная религия. Теперь мы будем излагать догматы, принадлежащие Христианству, собственно как религии восстановленной, – догматы о Боге-Спасителе и об особенном, сверхъестественном отношении Его к падшему человеку, догматы такие, которые не могли иметь места в религии первобытной, и составляют самое средоточие и сущность проповеди евангельской. Мы проповедуем Христа распята (1Кор. 1, 23); не судих видети что в вас, точию Иисуса Христа, и сего распята (1Кор. 2, 2), говорил св. апостол Павел, желая обозначить главнейший предмет христианского благовестия.

Важность этих догматов возвышается для нас еще от особенной их к нам близости. Прежде, при свете Откровения, мы созерцали Бога, как Существо высочайшее, с Его бесконечными совершенствами, в Его неприступной Троице; созерцали Бога-Творца и Промыслителя, общего для всех тварей, а в числе прочих и для нас. Теперь узрим Бога, приближающегося к нам до самой крайней степени, и приискренне приобщающегося нашей плоти и крови (Евр. 2, 14); будем видеть Его, преимущественно как Бога нашего, как нашего Воссоздателя, нашего Промыслителя, нашего Искупителя и Мздовоздаятеля, который, если простирает дарованные нам блага и на другие твари, то распростирает только чрез нас.

Главнейшие черты православного учения об этом, столь важном и столь близком к нам, предмете содержатся в последних десяти членах никеоцареградского символа, и изложены так:

«(Верую во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия единороднаго…) нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; распятаго же за ны при понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна; и воскресшаго в третий день по писанием; и восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца; и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже царствию не будет конца» (чл. III-VII).

«(Верую) и в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго Пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь» (чл. VIII-XII).

Здесь представляется великое дело нашего спасения с двух сторон: во-первых, как дело, исключительно принадлежащее Богу-Спасителю, совершившему его чрез своего единородного Сына, воплотившегося и пострадавшего на кресте, воскресшего и вознесшегося на небеса, и седящего одесную Отца (чл. III-VI); и во-вторых, как дело, усвояемое Богом-Спасителем человеку, при соучастии самого человека, верующего, исповедующего, чающего, – усвояемое чрез Церковь, чрез крещение и другие таинства благодатию животворящего Духа, и за усвоение или неусвоение которого Господь приидет некогда судити живых и мертвых и воздать каждому по заслугам в жизни будущего века (чл. VII-XII). Другими словами: здесь излагается учение – I) о Боге-Спасителе в самом себе, как совершившем наше спасение, и – II) о Боге-Спасителе в Его особенном отношении к человеческому роду.

Просмотров: 155


pdf Скачать страницу в виде PDF
Внимание! В PDF сохраняется только содержимое страницы! без оформления сайта!
После скачивания файла, вы сможете его распечатать.
Если вы нашли ошибку или опечатку в тексте страницы, пожалуйста, отправьте нам сообщение по ссылке ниже.

Отправить


Вопрос-ответ

последние вопросы

Татьяна 2018-09-28 21:15:00

Здравствуйте! Подскажите у нас в городе есть воскресная школа для взрослых?

Ответ:

Бог в Помощь! Да, у нас в городе есть воскресная школа для взрослых. Задать вопросы и узнать расписание занятий можно здесь:

https://vk.com/odmsamara
https://odmsamara.ru

Календарь:

Икона дня:
Пост:

Святые дня:

Евангельские чтения дня:о Боге и Церкви:


 • 18.07.2021

  Непогреши́мость (безошибочность) – 1) свойство, прис...

  716
 • 07.01.2023

  Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Самарского и Ново...

  50
 • 06.01.2023

  Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипаст...

  47
 • 14.10.2022

  Десятословие по христианскому законоположению / святитель Григорий Палама из Добротол...

  182
 • 26.05.2022

  Видео / Храм Бога построенный в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Самара, Ру...

  1272
 • 23.04.2022

  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, ...

  410
 • 22.03.2022

  Поучения огласительные и тайноводственные / Святитель Кирилл Иерусалимский (315—386) ...

 • 19.03.2022

  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям...

  452
 • 19.03.2022

  Невозможно описать Бога всецело и адекватно Его совершенствам (именно поэтому христиа...

  564
 • 04.09.2021

  Топ-7 главных СОБОРОВ Православной Церкви второго тысячелетия | Сергей Фёдоров и Алек...

  708
 • 28.08.2021

  Житие Пресвятой Богородицы: Прообразы Богородицы в Ветхом Завете, Введение во храм; о...

  781
 • 18.07.2021

  Непогреши́мость (безошибочность) – 1) свойство, прис...

  716
 • 06.07.2021

  Введение в деструктологию / Роман Cилантьев / Курс лекций по деструктологии / Фонд ...

  947
 • 06.07.2021

  Деструктивные религиозные секты / Роман Cилантьев / Курс лекций по деструктологии / Ф...

  693
 • 06.07.2021

  Психокульты и нерелигиозные секты / Роман Cилантьев / Курс лекций по деструктологии /...

  827
 • 06.07.2021

  Вербовка и удержание членов деструктивных организаций / Роман Cилантьев / Курс лекций...

  863
 • 06.07.2021

  Магические услуги / Роман Cилантьев / Курс лекций по деструктологии / Фонд Взаимодейс...

  687
 • 06.07.2021

  Суицидальные образования и деструктивные субкультуры / Роман Cилантьев / Курс лекций ...

  848
 • 06.07.2021

  Медицинские аспекты деятельности деструктивных образований / Галина Хизриева / Курс л...

  559
 • 06.07.2021

  Экономические аспекты деятельности деструктивных религиозных организаций / Анна Корол...

  622
 • 06.07.2021

  Майдановедение / Ольга Стрекалова / Курс лекций по деструктологии / Фонд Взаимодейств...

  550
 • 06.07.2021

  Секты «живых людей» и «свидетелей СССР» (некрокоммунистов) / Ольга Стрекалова / Курс ...

  621
 • 06.07.2021

  Классификация экстремистских и террористических организаций / Ольга Стрекалова / Курс...

  643
 • 06.07.2021

  Методы противодействия терроризму в Сети Интернет Ч.1. / Галина Хизриева / Курс лекци...

  738
 • 06.07.2021

  Методы противодействия терроризму в Сети Интернет Ч.2. / Галина Хизриева / Курс лекци...

  617
 • 19.05.2021

  Три защитительных слова против порицающих святые иконы / преподобный Иоанн Дамаскин /...

  1163
 • 17.05.2021

  Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митрополит Стефан (Яворский) ...

  926
 • 17.05.2021

  Догмат о святых иконах / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митр...

  593
 • 17.05.2021

  Догмат о Знамении Честного Креста / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Це...

  709
 • 17.05.2021

  Догмат о Святых Мощах / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митро...

  701
 • 17.05.2021

  Догмат о Святейшей Евхаристии, то есть Таинстве Тела и Крови Христовых / Камень веры ...

  644

о Боге и Его Церкви...