Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы



Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы / 22 декабря

ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА

22 де­каб­ря Рус­ская Пра­во­слав­ная Цер­ковь вспо­ми­на­ет день чу­дес­но­го за­ча­тия Пре­свя­той Де­вы Ма­рии пра­вед­ной Ан­ной.

Свя­тая пра­вед­ная Ан­на бы­ла млад­шей до­че­рью свя­щен­ни­ка Мат­фа­на, про­ис­хо­див­ше­го из ко­ле­на Ле­ви­на из ро­да Ааро­но­ва.

Муж ее, свя­той пра­вед­ный Иоаким, был ро­дом из ко­ле­на Иуди­на, из до­ма ца­ря Да­ви­да. По древ­не­му обе­то­ва­нию из ро­да Да­ви­до­ва дол­жен был про­изой­ти Мес­сия.

Су­пру­ги жи­ли в На­за­ре­те Га­ли­лей­ском. Еже­год­но они от­да­ва­ли две тре­ти сво­их до­хо­дов в Иеру­са­лим­ский храм и бед­ным. По осо­бо­му Про­мыс­лу Бо­жию свя­тая че­та до глу­бо­кой ста­ро­сти не име­ла де­тей. Су­пру­ги силь­но скор­бе­ли об этом, так как бе­с­ча­дие у ев­ре­ев счи­та­лось тяж­ким несча­стьем и на­ка­за­ни­ем Бо­жи­им. Свя­тые го­ря­чо мо­ли­лись о да­ро­ва­нии им потом­ства.

В один из празд­ни­ков, ко­гда из­ра­иль­тяне при­но­си­ли в Иеру­са­лим­ский храм да­ры Бо­гу, пер­во­свя­щен­ник, по­ла­гая, что без­дет­ный Иоаким не имел бла­го­сло­ве­ния Бо­жия, от­ка­зал­ся при­нять от него да­ры. Свя­той Иоаким был глу­бо­ко огор­чен. Он об­ра­тил­ся к ро­до­слов­ной две­на­дца­ти ко­лен из­ра­иль­ских и удо­сто­ве­рил­ся, что все пра­вед­ные му­жи име­ли потом­ство, вклю­чая сто­лет­не­го Ав­ра­ама. Не воз­вра­ща­ясь до­мой, свя­той Иоаким ушел в пу­сты­ню и про­вел там со­рок дней в стро­гом по­сте и мо­лит­ве, при­зы­вая на се­бя ми­ло­сер­дие Бо­жие и омы­вая горь­ки­ми сле­за­ми свое бес­че­стие.

Су­пру­га его, свя­тая Ан­на счи­та­ла се­бя глав­ною ви­нов­ни­цею по­стиг­ше­го их го­ря.

Од­на­жды, уви­дев сре­ди вет­вей лав­ро­во­го де­ре­ва гнез­до с ед­ва опе­рив­ши­ми­ся птен­ца­ми, она слез­но мо­ли­лась о да­ро­ва­нии ей мла­ден­ца, обе­щая при­не­сти в дар Бо­гу рож­ден­ное ди­тя. Как толь­ко свя­тая Ан­на про­из­нес­ла сло­ва обе­та, Ан­гел Бо­жий воз­ве­стил ей об ис­пол­не­нии мо­лит­вы и от­крыл, что у нее ро­дит­ся дочь по име­ни Ма­рия, через Ко­то­рую бла­го­сло­вят­ся все пле­ме­на ми­ра. Об­ра­до­вав­шись, свя­тая Ан­на по­спе­ши­ла в Иеру­са­лим­ский храм, чтобы воз­бла­го­да­рить Бо­га и по­вто­рить обет о по­свя­ще­нии Ему ожи­да­е­мо­го мла­ден­ца.

С тем же бла­го­ве­сти­ем явил­ся Ан­гел и свя­то­му Иоаки­му в пу­стыне и по­ве­лел ему ид­ти в Иеру­са­лим. В Иеру­са­ли­ме свя­тая пра­вед­ная Ан­на за­ча­ла Бла­го­сло­вен­ное Ча­до и ро­ди­ла Пре­свя­тую Де­ву Ма­рию.

До трех­лет­не­го воз­рас­та Пре­свя­тая Ма­рия жи­ла в до­ме сво­их ро­ди­те­лей, а за­тем тор­же­ствен­но бы­ла при­ве­де­на свя­ты­ми Иоаки­мом и Ан­ной в храм Гос­по­день, где вос­пи­ты­ва­лась до со­вер­шен­но­ле­тия.

См. так­же: Жи­тия пра­вед­ных Бо­го­отец Иоаки­ма и Ан­ны.

МОЛИТВЫ

Тропарь на зачатие Пресвятой Богородицы

глас 4

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются,/ Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав Бог,/ па́че наде́жды, роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу,/ из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный, Челове́к быв,/ а́нгелом повеле́в вопи́ти Ей:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак на зачатие Пресвятой Богородицы

глас 4

Пра́зднует днесь вселе́нная А́ннино зача́тие,/ бы́вшее от Бо́га:// и́бо та породи́ па́че сло́ва Сло́во ро́ждшую.

КАНОНЫ И АКАФИСТЫ

КАНОН ЗАЧАТИЮ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ПЕРВЫЙ)

глас 1

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Свята́я прáведная Áнно, моли́ Бо́га о на́с.

Зача́тие дне́сь, богому́драя А́нно, твое́ пра́зднуем, я́ко Вмести́вшую нигде́же Вмести́маго зачала́ еси́, непло́дных отре́шшися у́з.

Пра́ведных услы́шал еси́ моли́тву, святы́х испо́лнил еси́ обеща́ние, Го́споди, пра́отец Твои́х и си́м да́л еси́ пло́д Тебе́ ро́ждшую, Чи́стую.

А́нна сла́вная ны́не зачина́ет Чи́стую, безпло́тнаго заче́ншую Го́спода Преблага́го, и роди́ти и́мать пло́тию иму́щую роди́ти Христа́.

От тле́нных возсия́ла еси́, Де́во, ложе́сн, в нетле́нне бо чре́ве сла́вы Со́лнце носи́ла еси́, бы́вша, я́коже есмы́, кроме́ враще́ния и смеше́ния.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Пло́д чре́ва а́ще пода́си мне́, — вопия́ше А́нна ко Го́споду, — возвели́чуся и Тебе́ принесу́ се́й. Сего́ ра́ди зачина́ет Чи́стую Богома́терь.

Я́же по зако́ну сконча́вши и Бо́гу непоро́чно рабо́тавши, чревоно́сиши вои́стинну Законода́вца ро́ждшую, А́нно всечестна́я, те́мже тя́, ве́рнии, ублажа́ем.

В саду́ моля́щейся тебе́, гла́с услы́ша высоча́йший, А́нно богому́драя, и пло́д чре́ву Твоему́ дае́т — рая́ Отве́рзшую две́рь благода́тию.

Богоро́дичен: Непло́дствующия мы́сли моея́ непло́дие вся́кое отжени́, и плодоно́сну доброде́тельми ду́шу мою́ покажи́, Всесвята́я Богоро́дице, ве́рных по́моще.

Седа́лен, гла́с 4

Иоаки́м свяще́нный и А́нна да́р принесо́ша дре́вним свяще́нником и не прия́ти бы́ша, непло́ды су́ще, мольбу́ принесо́ша Да́телю вся́ческих, и, моли́тву и́х услы́шав, да́рует и́м су́що Две́рь Жи́зни, Ея́же свято́е почти́м зача́тие.

Сла́ва, и ны́не: Нескве́рная А́гница и Пречи́стый Черто́г от пра́ведников произы́ти ны́не начина́ет, ве́рнии, богоукраше́нная Мари́я пресла́вно. Весели́теся про́чее, не́бо и земля́, и вси́ земноро́днии, совзыгра́йте: я́ко сотвори́ дне́сь пресла́вная Бо́г, во чре́ве непло́дствующия пло́д, еди́ну показа́в Де́ву, Ю́же ве́рно воспое́м.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том — позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени — пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!

О, Боже́ственнаго веща́ния! О, стра́ннаго глаго́лания! А́ще и а́з зачну́? — а́нгелу к не́й посла́вшуся, А́нна, удивля́ющися, велегла́сно вопия́ше, — Бо́гу моему́ сла́ва, творя́щему пресла́вная.

Сра́дуйтеся мне́, вся́ племена́ Изра́илева: во утро́бе зача́х но́вое Не́бо, из него́же Звезда́ возсия́ет пома́ле спасе́ния — Иису́с Светода́вец, — А́нна, ра́дующися, взыва́ше.

Услы́ша А́ннино Бо́г стена́ние, и вня́т Госпо́дь моли́тве ея́ и, безча́дия о́блак разори́в, све́том озаря́ет благоча́дия пресла́вно. Те́мже зачина́ет еди́ну Чи́стую.

Богоро́дичен: Де́во Богоро́дице, нескве́рная ски́ние, оскверне́ннаго прегреше́ньми очи́сти мя́ ны́не щедро́т Твои́х чисте́йшими кропле́ньми и да́ждь ми́ ру́ку по́мощи, да зову́: сла́ва Тебе́, Чи́стая Богопросла́вленная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Тво́й ми́р да́ждь на́м, Сы́не Бо́жий: ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем, я́ко Бо́г живы́х и ме́ртвых еси́.

Из ко́рене прозя́бшая Дави́дова и Иессе́ева, А́нна ны́не расти́ти начина́ет боже́ственный Же́зл, прозя́бший та́инственный Цве́т — Христа́, все́х Зижди́теля.

Ма́терь бы́вшую мя́, — А́нна вопия́ше, — у́зрят лю́дие и учудя́тся: се́ бо рожду́, я́ко благоволи́ соу́зы Разреши́вый непло́дствия моего́.

Отрокови́цу, Ю́же зача́х а́з, проро́честии гла́си издале́ча провозвести́ша, го́ру и две́рь непрохо́дную, — прера́достно А́нна вопия́ше приходя́щим.

Богоро́дичен: О́блак, и ра́й, и две́рь Тя́ све́та, трапе́зу, и руно́ ве́мы, и ста́мну, вну́трь ма́нну нося́щую, сла́дость ми́ра, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мо́й, Бла́же, свободи́ из тли́ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Ка́ко вмеща́ется во чре́ве Вмести́вшая Бо́га? ка́ко ражда́ется Христа́ Роди́вшая пло́тию? ка́ко же сосца́ми пита́ется, Я́же Зижди́теля млеко́м Напои́вшая?

Мольбу́ ва́шу услы́шав, Бо́г плодови́т пло́д ны́не да́рует ва́м, всехва́льнии Иоаки́ме и А́нно, дне́сь.

Чи́стую Голуби́цу заче́нши во чре́ве, ра́дости духо́вныя испо́лнися и́стинно, принося́щи пе́сни благода́рныя А́нна Бо́гу.

Богоро́дичен: Треволне́ния помысло́в, и страсте́й наведе́ния, и глубина́ грехо́в окая́нную ду́шу мою́ обурева́ют: помози́ ми, Свята́я Влады́чице.

Конда́к, гла́с 4

Пра́зднует дне́сь вселе́нная А́ннино зача́тие, бы́вшее от Бо́га, и́бо та́ породи́ па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

И́кос:

Иоаки́м чу́дный и А́нна богому́драя, о́ба живу́ще во вся́ком благоче́стии, по зако́ну Моисе́еву, непло́дни бя́ху и моля́хуся Бо́гу все́ю душе́ю, глаго́люще: Го́споди Савао́ф Преблаги́й, вся́ческих наде́жда, безча́дствия боле́знь и укори́зну ве́си и печа́ль, пода́ждь у́бо на́м пло́д из чре́ва, и принесе́м того́ в хра́м Тво́й — да́р свяще́н, и приноше́ние испо́лнено, па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Безча́дства укори́зны убежа́ти моля́ше А́нна все́х Влады́ку, и сея́ ми́лостивый гла́с услы́шав, Того́ Ро́ждшую, пло́д подаде́ то́й, я́коже благоволи́.

Ца́рская порфи́ра в твое́м чре́ве истка́тися, А́нно, начина́ется, Ю́же Бо́г и Ца́рь все́х поне́с, челове́ком яви́тся и смири́т враги́, борю́щия ны́.

Ми́ро благово́нное во утро́бе зачала́ еси́, А́нно, Ми́ро жи́зни преесте́ственно восприе́мшую — Влады́ку, дыха́ньми благода́ти помышле́ния на́ша облагоуха́вшаго.

Богоро́дичен: Я́ко от Тро́ицы еди́наго Тя́, Христе́, сла́вим, я́ко из Де́вы вопло́щся, кроме́ враще́ния челове́ческа, вся́ поне́сл еси́, не отступи́в естества́ Оте́ческаго, Иису́се, а́ще и соедини́лся еси́ на́м.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются а́нгели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Дави́д Ю́же прорече́ Цари́цу, се́, во чре́ве прие́млю, — А́нна вопия́ше, — и рожду́ все́х Предста́тельницу ве́рных, Царя́ Христа́ иму́щую роди́ти.

Земля́, в ню́же всели́ся земли́ Соде́тель, ски́птр святы́й, но́вый киво́т, ста́мна ма́нны в ложесна́х ма́тере, Сего́ Ро́ждшую, начина́ет прозяба́ти.

Купина́ неопа́льная, све́щник златы́й, одушевле́нный черто́г Го́спода Бо́га, честны́й же́зл во чре́ве ма́тере, Сего́ Ро́ждшую, начина́ет прозяба́ти.

Богоро́дичен: Возста́ви лежа́щаго мя́ во глубине́ зо́л, ны́не борю́щия мя́ победи́ враги́. Уя́звена безме́стными сластьми́, Блага́я Чи́стая, не пре́зри, но уще́дри и спаси́.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий, светоно́сный свети́льник благода́ти, хра́м одушевле́нный, се́нь пречи́стую, небесе́ и земли́ простра́ннейшую, Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Живоприе́мный исто́чник зачина́ющи, А́нно богому́драя, ра́дость ны́не приими́, хра́м святы́й вну́трь во чре́ве твое́м прие́млющи, све́том пра́вды облиста́ему, Созда́теля велича́ющи.

Сопру́г честны́й и пресла́вный, Преве́чнаго Сы́на пра́отцы, зако́на храни́телие изве́стнии бы́вше, нача́ток ра́дости ро́ждшии, Иоаки́м же и А́нна почте́ни да бу́дут.

Ю́же Дании́л го́ру вели́кую ви́де, и Ио́иль зе́млю святу́ю узре́, две́рь непрохо́дну, и́н же прорече́ запеча́танный исто́чник и боже́ственное руно́, — Богоро́дицу Де́ву воспои́м.

Богоро́дичен: Порфи́ра, я́же руно́ обагри́вшая, неизрече́ннаго Сло́ва воплоще́ния, кади́льница злата́я, трапе́за, на не́йже Хле́б Христо́с возложи́ся, — Богоро́дица Де́ва сла́вится.

Свети́лен

Све́т Ро́ждшая, всю́ озаря́ющий тва́рь, дне́сь начина́ет прозяба́ти А́нна непло́дными ложесны́. Те́мже стеце́мся вси́, и́бо прии́де избавле́ние осужде́ния Е́вина.

КАНОН ЗАЧАТИЮ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ВТОРОЙ)

глас 1

Пе́снь 1

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Свята́я прáведная Áнно, моли́ Бо́га о на́с.

Чи́стую Де́ву Богоотрокови́цу, Ма́терь бы́ти хотя́щую Созда́теля, во чре́ве прие́мши А́нна, ра́достно вопия́ше: коле́на вся́ Изра́илева, сра́дуйтеся мне́, се́ бо и а́з зача́х.

Кни́гу, ю́же прорече́ проро́к, запеча́тану Ду́хом Боже́ственным, в ложесна́х свои́х содержа́щи, А́нна все́м вопия́ше: Ю́же вся́ списа́ния проявля́ют, возвелича́юся а́з, прозяба́ющи дне́сь.

Во чре́ве вмеща́ется и созида́ется хра́м Боже́ственный и спаси́тельный в ложесна́х ма́терних, насажда́ется ле́ствица, я́же к вы́шним вся́ челове́ки возводя́щая. Ея́же зача́тие ве́рно да торжеству́ем.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Прие́млет с высоты́ моля́йся Го́споду Иоаки́м вожделе́нное веща́ние, предста́вшу а́нгелу ему́ и глаго́лющу: отыди́, твоя́ проше́ния, пра́ведне, все́х Бо́г испо́лни.

Призыва́ющи все́х Бо́га, А́нна иногда́ в саду́ стоя́щи, предста́вша зря́ше себе́ а́нгела и глаго́люща: да не скорби́ши, Ма́тери бо Бо́жией ма́ти и́маши бы́ти.

Ревну́ющи А́нне, су́щей пре́жде тебе́, моле́ния к Бо́гу принесла́ еси́ и, безсе́менно прие́мшую Сло́во Невмести́мое, Чи́стую во утро́бе зачала́ еси́, благоча́дием твои́м вся́ ны, А́нно, облагода́тивши.

Седа́лен, гла́с 4

Иоаки́м свяще́нный и А́нна да́р принесо́ша дре́вним свяще́нником и не прия́ти бы́ша, непло́ды су́ще, мольбу́ принесо́ша Да́телю вся́ческих, и, моли́тву и́х услы́шав, да́рует и́м су́що Две́рь Жи́зни, Ея́же свято́е почти́м зача́тие.

Сла́ва, и ны́не: Нескве́рная А́гница и Пречи́стый Черто́г от пра́ведников произы́ти ны́не начина́ет, ве́рнии, богоукраше́нная Мари́я пресла́вно. Весели́теся про́чее, не́бо и земля́, и вси́ земноро́днии, совзыгра́йте: я́ко сотвори́ дне́сь пресла́вная Бо́г, во чре́ве непло́дствующия пло́д, еди́ну показа́в Де́ву, Ю́же ве́рно воспое́м.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Отве́рзеся утро́ба твоя́, я́же пре́жде неражда́ющая, и прие́млеши, А́нно, О́блак небе́сный, из него́же на́м све́тлое, возсия́в, Со́лнце вся́ све́том и́стины озари́ и глубо́кую тму́ безбо́жия отгна́.

Престо́л огнеобра́зный Бо́жий в ложесна́х Твои́х водрузи́ся, на не́мже се́д, воспочи́, и все́х благочести́вых тру́д отъя́т, и чи́стое богозна́ние водрузи́ на земли́, А́нно блаже́нная, богоприя́тная.

Се́, Его́же прорече́ Соломо́н, во утро́бе Одр прия́ла еси́, сохраня́емь и́стиннейше и́стинному Царю́ к боже́ственному воззва́нию, ро́да челове́ча обраще́нию, те́мже тя́ ра́достно, А́нно, ве́рнии, ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Сни́де с горы́ Иоаки́м, не скрижа́ли зако́на прие́мый, но Ю́же зако́н преднаписа́ и вся́ проро́ческая откры́та рече́ния — Бо́жию Ма́терь Чи́стую, и, игра́я, вопия́ше: возвели́чися се́рдце мое́.

В ложесна́х я́ко ощути́ А́нна иногда́ насажде́нную благопло́дную Ло́зу, из нея́же Гро́зд процвете́ зре́лый, на́м вино́ безсме́ртия оби́льно иска́пающий, что́ Ти возда́м, благоутро́бне Го́споди, веща́ше?

Не терпя́ Иоаки́м тва́рь зре́ти, благоче́стием непло́дствующу, непло́дству А́ннину преити́ моля́шеся и сию́ возыме́ти Отрокови́цу, из Нея́же Сы́н даде́ся, вся́ сыноположи́вый Своему́ Отцу́, Высоча́йший.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Зако́на се́ни я́ве прехо́дят: се́ бо заря́ Боже́ственныя благода́ти показу́ется, Де́ва о́блак, из него́же све́тлое Божества́ возсия́ет вои́стинну Со́лнце, — А́нна, ра́дующися, взыва́ше, Бо́га Изра́илева велича́ющи.

Стра́нное, а́ще и а́з зачну́, зре́ние, — я́же пре́жде непло́дна и неражда́ющая, А́нна глаго́лаше, веща́ющаго а́нгела я́ко услы́ша, я́ко отроча́ роди́тся, и взыва́ше: до́бре блага́го слы́шания, а́ще слове́с сбытие́ бу́дет.

Го́ры и хо́лми, поля́ и мо́ре, а́нгельское мно́жество и все́ естество́ челове́ческое да веселя́тся, — Влады́ки бо Боже́ственный хра́м, нача́ток примире́ния прия́т А́нна, егда́ ощути́ себе́ саму́ю заче́ншую, веща́ше.

Конда́к, гла́с 4

Пра́зднует дне́сь вселе́нная А́ннино зача́тие, бы́вшее от Бо́га, и́бо та́ породи́ па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

И́кос:

Иоаки́м чу́дный и А́нна богому́драя, о́ба живу́ще во вся́ком благоче́стии, по зако́ну Моисе́еву, непло́дни бя́ху и моля́хуся Бо́гу все́ю душе́ю, глаго́люще: Го́споди Савао́ф Преблаги́й, вся́ческих наде́жда, безча́дствия боле́знь и укори́зну ве́си и печа́ль, пода́ждь у́бо на́м пло́д из чре́ва, и принесе́м того́ в хра́м Тво́й — да́р свяще́н, и приноше́ние испо́лнено, па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

Пе́снь 7

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Огнено́сную дре́вле купину́, Моисе́й на Сина́и ю́же ви́де, А́нна зача́т во чре́ве безча́дствия, о́гнь погаша́ющую я́ко не́кое злоче́стие, пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ка́пля твое́й утро́бе пресла́вно ны́не, А́нно, источи́ся, я́же Во́ду жи́зни всю́ вну́трь восприя́ше, ороша́ющую ве́рно Тому́ зову́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пте́нчее я́ко узре́ гнездо́, впери́лася еси́ ду́хом и моли́твою, Голуби́цу прия́ла еси́ нескве́рну, Суче́ц, нося́щую Христа́, ма́слинный, А́нно, мы́сленнаго пото́па на́с свобожда́ющий.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Что́ ми утро́бу соде́лал еси́ безча́дствующу и сосцы́ сухи́я? я́коже проре́кл еси́ во проро́цех, Влады́ко, — вопия́ше А́нна иногда́, — безча́дия моего́ укори́зну разреши́ и да́ждь ми́ пло́д, с ни́мже вопию́: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Вни́де в твою́, А́нно, утро́бу све́щник, и́же свещу́ Боже́ственную та́йно вмести́, просвеща́ющую вся́ко дыха́ние сия́нии та́йными Боже́ственнаго зна́ния. Те́мже, ра́дующися, взыва́ла еси́: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Но́сят, я́коже красне́йший ны́не сопру́г, боже́ственную Ю́ницу, из Нея́же Теле́ц кра́сный возсия́, за все́х закла́выйся, сла́вный Иоаки́м и А́нна, пою́ще: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Ликовству́йте вся́ ду́ши и взыгра́йте: ны́не Земля́ созда́ся, я́же плодороди́т неора́нне Кла́с жизноно́сный, от Него́же я́дше, не вза́лчут когда́ благосты́ню Того́ велича́ющии.

Псалти́рь с гу́слию восприими́, Дави́де, и песновоспо́й: се́, Киво́т яви́ся Бо́жий, Его́же предре́кл еси́ я́ве бу́дущий в назда́ние, И́мже воста́хом мы́ от грехопаде́ния.

Я́ко велича́йшия две́ звезды́, изнесо́сте всесве́тлую Зарю́, Я́же возсия́ет вели́кое Со́лнце ми́ру. Те́мже благохва́лим и сла́вим ва́с, Иоаки́ме и А́нно я́ко богому́дрыя.

Свети́лен

Све́т Ро́ждшая, всю́ озаря́ющий тва́рь, дне́сь начина́ет прозяба́ти А́нна непло́дными ложесны́. Те́мже стеце́мся вси́, и́бо прии́де избавле́ние осужде́ния Е́вина.

Просмотров: 484



Вопрос-ответ

последние вопросы

Татьяна 2018-09-28 21:15:00

Здравствуйте! Подскажите у нас в городе есть воскресная школа для взрослых?

Ответ:

Бог в Помощь! Да, у нас в городе есть воскресная школа для взрослых. Задать вопросы и узнать расписание занятий можно здесь:

https://vk.com/odmsamara
https://odmsamara.ru/

Календарь:

Икона дня:
Пост:

Святые дня:

Евангельские чтения дня:



Новости:

 • 19.05.2021

  Три защитительных слова против порицающих святые иконы / преподобный Иоанн Дамаскин /...

  97
 • 17.05.2021

  Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митрополит Стефан (Яворский) ...

  43
 • 17.05.2021

  Догмат о святых иконах / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митр...

  48
 • 17.05.2021

  Догмат о Знамении Честного Креста / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Це...

  49
 • 17.05.2021

  Догмат о Святых Мощах / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митро...

  48
 • 17.05.2021

  Догмат о Святейшей Евхаристии, то есть Таинстве Тела и Крови Христовых / Камень веры ...

  37
 • 17.05.2021

  Догмат о призывании святых, то есть Ангелов Божиих и других святых, ушедших из сего м...

  24
 • 17.05.2021

  Догмат о входе святых душ, вышедших из тела, в небесные обители и причастии небесной ...

  32
 • 17.05.2021

  Догмат о благотворении преставившимся, то есть о молитвах, милостынях, постах и особе...

  47
 • 17.05.2021

  Догмат о преданиях / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митропол...

  42
 • 17.05.2021

  Догмат о Святейшей Литургии, или о Бескровной Жертве / Камень веры Православно-Кафоли...

  43
 • 17.05.2021

  Догмат о Святых Постах / Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви / митр...

  38
 • 17.05.2021

  Догмат о добрых делах, способствующих вечному спасению / Камень веры Православно-Кафо...

  36

все новости